Data Handling Year 3 Toolkit Activities 1 – 5

Data Handling – Activity Sheet 3.1

Data Handling – Activity Sheet 3.2a

Data Handling – Activity Sheet 3.2b

Data Handling – Activity Sheet 3.3

Data Handling – Activity Sheet 3.4

Data Handling – Activity Sheet 3.5

Headings for Activity 3.1